Biblioteka

19/05/16   |   Prawo pracy

Urlop szkoleniowy dla pracownika – studenta studiów podyplomowych

Wielu pracowników systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, w tym studiując na studiach podyplomowych. Czy pracownikowi, studiującemu na studiach podyplomowych przysługuje urlop szkoleniowy przewidziany dla studentów w Kodeksie pracy? Zgodnie z art. 1031 § 1 ustawy – Kodeks pracy (dalej: KP) „przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy…

10/02/16   |   Dofinansowanie unijne

Moment zawarcia umowy a rozpoczęcie projektu dofinansowanego środkami unijnymi

Wielu przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie z Unii nie ma świadomości, że działania, podejmowane przez nich przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a nawet przed złożeniem wniosku o dofinansowanie czy powzięciem informacji o uzyskaniu dofinansowania, mogą mieć wpływ na późniejsze rozliczenie dofinansowania, a nawet spowodować zwrot całości dotacji. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy o dofinansowanie,…

29/12/15   |   Prawo cywilne

Miarkowanie rażąco wygórowanej kary umownej

Podstawę do naliczenia kary umownej znajdziemy w kodeksie cywilnym, konkretnie w art. 484 § 1, który stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Oczywiście kara umowna należy się, jeżeli strony w łączącej je umowie przewidziały jej…

04/12/15   |   Dofinansowanie unijne

Siła wyższa a zwrot dotacji

Zapisy o sile wyższej zawarte w umowach o dofinansowanie projektów unijnych różnią się od siebie w zależności od regionu kraju, programu operacyjnego czy też konkretnej instytucji przydzielającej środki unijne, nie ma bowiem z góry narzuconego i bezwzględnie obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Brak też definicji siły wyższej, która byłaby użyteczna również na potrzeby wdrażania…

16/11/15   |   Dofinansowanie unijne

Wniosek o przyznanie dotacji unijnej a informacja publiczna

Zanim beneficjentowi przyznane zostaną środki finansowe na realizację zamierzonego przedsięwzięcia, musi on przebrnąć przez całą procedurę konkursową związaną z formalną i merytoryczną oceną jego projektu. W tym czasie instytucja przydzielająca środki unijne sprawdza wszystkie złożone dokumenty, z których najistotniejszy jest wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem lub jego elementy. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie często mają…

31/10/12   |   Prawo gospodarcze

Czy dopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie kilku kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy?

Kontrola przeprowadzana u przedsiębiorcy związana jest z szeregiem niedogodności: kontrolującym trzeba udostępnić lokal, dokumenty, przy czynnościach kontrolnych powinien być obecny kontrolowany lub osoba przez niego wyznaczona. Powoduje to zazwyczaj dezorganizację w pracy kontrolowanego podmiotu i gorączkową weryfikację posiadanej dokumentacji. Dlatego ustawodawca w art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza zakaz podejmowania i prowadzenia jednocześnie…

24/10/12   |   Prawo gospodarcze

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki jawnej. Do spółki z samym sobą?

Co może zrobić wspólnik dwuosobowej spółki jawnej w razie uzyskania informacji o wystąpieniu drugiego wspólnika ze spółki, który z powodów leżących po jego stronie, np. znacznego pogorszenia stanu zdrowia, nie jest w stanie dalej działać w spółce? Wiadomo, że spółka osobowa z jednym wspólnikiem nie może istnieć. Czy spółce grozi rozwiązanie i likwidacja, czy też…

17/10/12   |   Prawo cywilne

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

Za jakie prace inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą robót budowlanych? Od kilku lat w kodeksie cywilnym znajduje się przepis, wprowadzający obowiązkową, solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Oznacza to, że podwykonawca może zwrócić się o zapłatę wynagrodzenia nie tylko do wykonawcy robót, z którym ma podpisaną umowę, ale…

14/05/12   |   Prawo cywilne

Czy cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomości w Polsce?

Nierzadko zdarza się, że osoby, które wiele lat temu opuściły Polskę, nadal są właścicielami nieruchomości tutaj położonych – domów, mieszkań albo gruntów. Z kolei ich ewentualni spadkobiercy nie posiadają już obywatelstwa polskiego, są więc w Polsce traktowani jak cudzoziemcy. Co do zasady cudzoziemcy, aby nabyć własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Polsce potrzebują zezwolenia…

15/11/11   |   Prawo gospodarcze

Przejście praw i obowiązków w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

Od 1 lipca 2011 roku możliwe jest przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Regulacja ta ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zmiany formy organizacyjnej prowadzonej działalności. Przekształcona spółka musi być spółką jednoosobową, czyli przekształcany przedsiębiorca obejmie 100 % udziałów lub akcji w nowej…