29/11/10   |   Ubezpieczenia społeczne

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o FUS), oceny niezdolności do pracy i jej stopnia dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl art. 14 ust. 2a ustawy o FUS, od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej, która nie zgadza się z wydanym przez tego lekarza orzeczeniem, przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu orzeczenia lekarza orzecznika. Zachowanie tego terminu jest bardzo istotne, gdyż w razie wniesienia sprzeciwu po terminie komisja lekarska nie rozpatruje go. W uzasadnionych przypadkach ZUS może jednak przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu. Jako uzasadniony przypadek zostanie przede wszystkim uznana sytuacja, gdy niedotrzymanie terminu powstało z przyczyn niezależnych od zainteresowanego. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki terytorialnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Sprzeciw rozpatruje komisja lekarska, które dokonuje oceny niezdolności zainteresowanego do pracy i jej stopnia w formie orzeczenia.

Orzeczenie komisji lekarskiej, jak też orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych (tj. o rentę). Od niekorzystnej decyzji ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu. Podkreślić jednak należy, że przed zaskarżeniem tej decyzji powinna zostać wyczerpana dwuinstancyjna procedura orzecznicza na szczeblu ZUS, w trybie i na zasadach opisanych powyżej. W przeciwnym wypadku, zgodnie z treścią art. 477.9 § 3.1 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd odrzuci odwołanie ubezpieczonego. A zatem, nie jest możliwe wniesienie odwołania od decyzji ZUS wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika, jeżeli nie został od tego orzeczenia wniesiony sprzeciw. Odwołanie takie nie będzie skuteczne.