Biblioteka - Dofinansowanie unijne

Powrót do wszystkich artykułów
10/02/16   |   Dofinansowanie unijne

Moment zawarcia umowy a rozpoczęcie projektu dofinansowanego środkami unijnymi

Wielu przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie z Unii nie ma świadomości, że działania, podejmowane przez nich przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a nawet przed złożeniem wniosku o dofinansowanie czy powzięciem informacji o uzyskaniu dofinansowania, mogą mieć wpływ na późniejsze rozliczenie dofinansowania, a nawet spowodować zwrot całości dotacji. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy o dofinansowanie,…

04/12/15   |   Dofinansowanie unijne

Siła wyższa a zwrot dotacji

Zapisy o sile wyższej zawarte w umowach o dofinansowanie projektów unijnych różnią się od siebie w zależności od regionu kraju, programu operacyjnego czy też konkretnej instytucji przydzielającej środki unijne, nie ma bowiem z góry narzuconego i bezwzględnie obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Brak też definicji siły wyższej, która byłaby użyteczna również na potrzeby wdrażania…

16/11/15   |   Dofinansowanie unijne

Wniosek o przyznanie dotacji unijnej a informacja publiczna

Zanim beneficjentowi przyznane zostaną środki finansowe na realizację zamierzonego przedsięwzięcia, musi on przebrnąć przez całą procedurę konkursową związaną z formalną i merytoryczną oceną jego projektu. W tym czasie instytucja przydzielająca środki unijne sprawdza wszystkie złożone dokumenty, z których najistotniejszy jest wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem lub jego elementy. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie często mają…

24/02/11   |   Dofinansowanie unijne

Umowa franchisingu a wydatki kwalifikowalne

W ramach regionalnych programów operacyjnych do inwestycyjnych wydatków kwalifikowalnych na realizację nowej inwestycji zalicza się m.in. wydatki ponoszone na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości te powinny być związane z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W zależności od tego, jaki jest cel danego programu i grupa docelowa potencjalnych beneficjentów,…

13/12/10   |   Dofinansowanie unijne

Okres obrachunkowy jako podstawa do określenia statusu beneficjenta

Stosownie do art. 4 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), zwanego dalej Rozporządzeniem: 1. Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane…