Library

Thursday May 19th, 2016   |   [EN: prawo pracy]

(Polski) Urlop szkoleniowy dla pracownika – studenta studiów podyplomowych

Sorry, this entry is only available in Polski.

Wednesday February 10th, 2016   |   Dofinansowanie unijne

(Polski) Moment zawarcia umowy a rozpoczęcie projektu dofinansowanego środkami unijnymi

Sorry, this entry is only available in Polski.

Tuesday December 29th, 2015   |   Prawo cywilne

(Polski) Miarkowanie rażąco wygórowanej kary umownej

Sorry, this entry is only available in Polski.

Friday December 4th, 2015   |   Dofinansowanie unijne

(Polski) Siła wyższa a zwrot dotacji

Sorry, this entry is only available in Polski.

Monday November 16th, 2015   |   Dofinansowanie unijne

Wniosek o przyznanie dotacji unijnej a informacja publiczna

Sorry, this entry is only available in Polski.

Wednesday October 31st, 2012   |   Prawo gospodarcze

Czy dopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie kilku kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy?

Kontrola przeprowadzana u przedsiębiorcy związana jest z szeregiem niedogodności: kontrolującym trzeba udostępnić lokal, dokumenty, przy czynnościach kontrolnych powinien być obecny kontrolowany lub osoba przez niego wyznaczona. Powoduje to zazwyczaj dezorganizację w pracy kontrolowanego podmiotu i gorączkową weryfikację posiadanej dokumentacji. Dlatego ustawodawca w art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza zakaz podejmowania i prowadzenia jednocześnie…

Wednesday October 24th, 2012   |   Prawo gospodarcze

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki jawnej. Do spółki z samym sobą?

Co może zrobić wspólnik dwuosobowej spółki jawnej w razie uzyskania informacji o wystąpieniu drugiego wspólnika ze spółki, który z powodów leżących po jego stronie, np. znacznego pogorszenia stanu zdrowia, nie jest w stanie dalej działać w spółce? Wiadomo, że spółka osobowa z jednym wspólnikiem nie może istnieć. Czy spółce grozi rozwiązanie i likwidacja, czy też…

Wednesday October 17th, 2012   |   Prawo cywilne

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

Za jakie prace inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą robót budowlanych? Od kilku lat w kodeksie cywilnym znajduje się przepis, wprowadzający obowiązkową, solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Oznacza to, że podwykonawca może zwrócić się o zapłatę wynagrodzenia nie tylko do wykonawcy robót, z którym ma podpisaną umowę, ale…

Monday May 14th, 2012   |   Prawo cywilne

Czy cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomości w Polsce?

Nierzadko zdarza się, że osoby, które wiele lat temu opuściły Polskę, nadal są właścicielami nieruchomości tutaj położonych – domów, mieszkań albo gruntów. Z kolei ich ewentualni spadkobiercy nie posiadają już obywatelstwa polskiego, są więc w Polsce traktowani jak cudzoziemcy. Co do zasady cudzoziemcy, aby nabyć własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Polsce potrzebują zezwolenia…

Tuesday November 15th, 2011   |   Prawo gospodarcze

Przejście praw i obowiązków w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

Od 1 lipca 2011 roku możliwe jest przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Regulacja ta ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zmiany formy organizacyjnej prowadzonej działalności. Przekształcona spółka musi być spółką jednoosobową, czyli przekształcany przedsiębiorca obejmie 100 % udziałów lub akcji w nowej…