Tuesday March 8th, 2011   |   Prawo cywilne

Naruszanie własności przez sąsiadów

Występującymi powszechnie problemami w relacjach międzyludzkich, mającymi wymiar prawny, są konflikty sąsiedzkie. Związane są często z korzystaniem przez jednego z sąsiadów ze swojej nieruchomości w sposób, który nie odpowiada bądź przeszkadza drugiemu sąsiadowi.

Pamiętać należy, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Wkroczenie przez osobę nieuprawnioną w sferę cudzej własności uprawnia właściciela do realizacji tzw. roszczenia windykacyjnego oraz negatoryjnego, do których odnosi się art. 222 Kodeksu cywilnego. Roszczenia te mają na celu usunięcie przyczyny naruszenia prawa własności.

Za pomocą roszczenia windykacyjnego można żądać wydania rzeczy od osoby faktycznie nią władającej bez podstawy prawnej. Wniesienie do sądu powództwa windykacyjnego będzie uzasadnione np. w sytuacji zajęcia pasa gruntu przez sąsiada lub przywłaszczenia rzeczy.

Za pomocą roszczenia negatoryjnego można żądać zaniechania innych naruszeń niż pozbawienie właściciela władztwa nad rzeczą oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Wniesienie do sądu powództwa negatoryjnego będzie uzasadnione w przypadku tzw. immisji. Są to działania właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. Do immisji zalicza się np. dym, hałasy, opary, skierowanie wody deszczowej lub nieczystości na grunt sąsiedni.