Library

Tuesday September 13th, 2011   |   Prawo cywilne

Nowa Dyrektywa europejska rozszerzająca prawa konsumenta w zakupach dokonywanych drogą elektroniczną – ochrona konsumenta czy utrudnianie życia przedsiębiorcom?

W czerwcu 2011 roku. Parlament Europejski przyjął projekt nowej Dyrektywy (Dyrektywa w sprawie praw konsumentów, zmieniająca Dyrektywę nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość) rozszerzającej prawa konsumentów w zakupach przez Internet, czyniąc kolejny krok naprzód w harmonizacji przepisów prawa unijnego w zakresie e-handlu. Po…

Friday June 10th, 2011   |   Prawo wekslowe

Jak poprawnie podpisać weksel

Weksel jest dokumentem sformalizowanym i sposób jego wypełnienia i podpisania ma istotny wpływ na jego ważność i możliwość wykorzystania. Dlatego bardzo istotne jest, aby zadbać już przy podpisywaniu o skuteczność tego podpisu, a co za tym idzie całego weksla. Zasada ta dotyczy zarówno weksli in blanco, jak i weksli zupełnych. Jak więc prawidłowo podpisać weksel?…

Monday May 16th, 2011   |   [EN: prawo pracy]

Wpływ śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na stosunek pracy jej pracowników

Zagadnienia pracownicze w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną zostały pośrednio uregulowane przez polskiego ustawodawcę w kodeksie cywilnym oraz kodeksie pracy (kp). Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, wówczas dalszy byt prawny stosunku pracy zależny będzie od prowadzenia działalności w oparciu o jednostkę…

Tuesday May 10th, 2011   |   Prawo cywilne

Spółka cywilna – legitymacja do dochodzenia wierzytelności

Dnia 9 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne uznał, że wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki (sygn, akt uchwały: III CZP 130/10). Oznacza to, że zdaniem SN jeden ze wspólników spółki cywilnej nie może samodzielnie wystąpić z roszczeniem o…

Wednesday April 20th, 2011   |   Prawo korporacyjne

Umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu i innych organów spółki – kiedy potrzebna jest zgoda wspólników

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących spółek handlowych zawarcie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Konieczność uzyskania zgody…

Thursday March 17th, 2011   |   Prawo cywilne

Cechy samodzielnego lokalu

Główną, a w zasadzie jedyną przesłanką ustanowienia odrębnej własności lokalu jest jego samodzielność. Ziszczenie się tego warunku stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali). Według utartego poglądu orzecznictwa o samodzielności lokalu można mówić wtedy, gdy lokal został wydzielony w obrębie budynku ścianami trwałymi, za które uważa się ściany o znacznej…

Friday March 11th, 2011   |   Prawo administracyjne

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strona może działać sama lub przez pełnomocnika. Osobiście w postępowaniu strona musi działać tylko wtedy, kiedy charakter czynności procesowej wymaga jej osobistego działania. Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym może wynikać zarówno z ustawy (przedstawicielstwo ustawowe) jak również z woli strony (pełnomocnictwo). W przypadku pełnomocnictwa strona może w postępowaniu administracyjnym…

Tuesday March 8th, 2011   |   Prawo cywilne

Naruszanie własności przez sąsiadów

Występującymi powszechnie problemami w relacjach międzyludzkich, mającymi wymiar prawny, są konflikty sąsiedzkie. Związane są często z korzystaniem przez jednego z sąsiadów ze swojej nieruchomości w sposób, który nie odpowiada bądź przeszkadza drugiemu sąsiadowi. Pamiętać należy, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad…

Thursday February 24th, 2011   |   Dofinansowanie unijne

Umowa franchisingu a wydatki kwalifikowalne

W ramach regionalnych programów operacyjnych do inwestycyjnych wydatków kwalifikowalnych na realizację nowej inwestycji zalicza się m.in. wydatki ponoszone na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości te powinny być związane z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W zależności od tego, jaki jest cel danego programu i grupa docelowa potencjalnych beneficjentów,…

Wednesday February 2nd, 2011   |   Ubezpieczenia społeczne

Jak wykazać wysokość zarobków w postępowaniu przed ZUS

Aby uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego (w szczególności emeryturę albo rentę) należy wykazać wysokość zarobków, otrzymywanych w okresach zatrudnienia. Od zarobków tych, co do zasady, odprowadzane są składki, których wysokość ma wpływ na późniejsze świadczenia.