Library - Prawo cywilne

Powrót do wszystkich artykułów
Tuesday December 29th, 2015   |   Prawo cywilne

(Polski) Miarkowanie rażąco wygórowanej kary umownej

Sorry, this entry is only available in Polski.

Wednesday October 17th, 2012   |   Prawo cywilne

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

Za jakie prace inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą robót budowlanych? Od kilku lat w kodeksie cywilnym znajduje się przepis, wprowadzający obowiązkową, solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Oznacza to, że podwykonawca może zwrócić się o zapłatę wynagrodzenia nie tylko do wykonawcy robót, z którym ma podpisaną umowę, ale…

Monday May 14th, 2012   |   Prawo cywilne

Czy cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomości w Polsce?

Nierzadko zdarza się, że osoby, które wiele lat temu opuściły Polskę, nadal są właścicielami nieruchomości tutaj położonych – domów, mieszkań albo gruntów. Z kolei ich ewentualni spadkobiercy nie posiadają już obywatelstwa polskiego, są więc w Polsce traktowani jak cudzoziemcy. Co do zasady cudzoziemcy, aby nabyć własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Polsce potrzebują zezwolenia…

Tuesday September 13th, 2011   |   Prawo cywilne

Nowa Dyrektywa europejska rozszerzająca prawa konsumenta w zakupach dokonywanych drogą elektroniczną – ochrona konsumenta czy utrudnianie życia przedsiębiorcom?

W czerwcu 2011 roku. Parlament Europejski przyjął projekt nowej Dyrektywy (Dyrektywa w sprawie praw konsumentów, zmieniająca Dyrektywę nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość) rozszerzającej prawa konsumentów w zakupach przez Internet, czyniąc kolejny krok naprzód w harmonizacji przepisów prawa unijnego w zakresie e-handlu. Po…

Tuesday May 10th, 2011   |   Prawo cywilne

Spółka cywilna – legitymacja do dochodzenia wierzytelności

Dnia 9 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne uznał, że wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki (sygn, akt uchwały: III CZP 130/10). Oznacza to, że zdaniem SN jeden ze wspólników spółki cywilnej nie może samodzielnie wystąpić z roszczeniem o…

Thursday March 17th, 2011   |   Prawo cywilne

Cechy samodzielnego lokalu

Główną, a w zasadzie jedyną przesłanką ustanowienia odrębnej własności lokalu jest jego samodzielność. Ziszczenie się tego warunku stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali). Według utartego poglądu orzecznictwa o samodzielności lokalu można mówić wtedy, gdy lokal został wydzielony w obrębie budynku ścianami trwałymi, za które uważa się ściany o znacznej…

Tuesday March 8th, 2011   |   Prawo cywilne

Naruszanie własności przez sąsiadów

Występującymi powszechnie problemami w relacjach międzyludzkich, mającymi wymiar prawny, są konflikty sąsiedzkie. Związane są często z korzystaniem przez jednego z sąsiadów ze swojej nieruchomości w sposób, który nie odpowiada bądź przeszkadza drugiemu sąsiadowi. Pamiętać należy, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad…