Nasze usługi

Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom, instytucjom, a także osobom fizycznym. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności:

zagadnienia związane z pomocą publiczną

– świadczymy pomoc prawną przy wdrażaniu i obsłudze programów i projektów unijnych i krajowych, przygotowujemy dokumenty programowe, sprzeciwy i korespondencję w sprawach związanych z realizowanymi projektami, wydajemy opinie prawne związane z problematyką udzielania i wykorzystywania dotacji unijnych i krajowych

prawo cywilne

– zajmujemy się przygotowaniem oraz negocjowaniem umów (np. umowy sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia), dokonujemy analizy umów i wskazujemy konsekwencje istniejących zapisów, przygotowujemy opinie prawne, a także pomagamy przy realizacji roszczeń cywilnoprawnych

obsługa procesu inwestycyjnego

– pomagamy w transakcjach nabywania i sprzedaży nieruchomości, ukształtowaniu i negocjowaniu umów budowlanych, reprezentujemy interesy zarówno inwestorów, jak i wykonawców

prawo handlowe

– zakładamy i rejestrujemy spółki handlowe, wspieramy organy spółek w ich działalności korporacyjnej, organizujemy proces przekształcenia i łączenia spółek oraz ich likwidację

prawo spadkowe

– doradzamy w uregulowaniu sytuacji spadkobierców, pomagamy w przygotowaniu testamentu i rozporządzeń na wypadek śmierci

prawo zamówień publicznych

–zamawiającym pomagamy w należytym przeprowadzeniu postępowań, w tym przygotowaniu ogłoszeń, SIWZ i wzorów umowy; wykonawcom w przygotowaniu oferty i dokumentacji oraz zastosowaniu środków ochrony prawnej

prawo pracy

– doradzamy Klientom we wszelkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę i kontrakty menadżerskie; sporządzamy regulaminy wymagane przez kodeks pracy
prawo administracyjne –pomagamy w sprawach wymagających współdziałania lub konfrontacji z organami administracji publicznej oraz reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi (np. w sprawach z zakresu prawa podatkowego i prawa budowlanego)

prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

– sporządzamy umowy dotyczące ochrony lub przeniesienia praw autorskich, w tym chroniące właściciela praw przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, sporządzamy opinie i analizy prawne w zakresie podstaw do objęcia ochroną dzieł i utworów, oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń w razie naruszenia praw własności intelektualnej

prawo o szkolnictwie wyższym

– pomagamy szkołom wyższym prowadzić działalność zgodnie z wymogami ustawy, w szczególności poprzez tworzenie regulacji wewnętrznych i doradztwo w zakresie kształtowaniu programów kształcenia

prawo własności lokali

– doradzamy wspólnotom mieszkaniowym w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających w trakcie ich funkcjonowania, przygotowujemy potrzebne dokumenty, dochodzimy należności.